Zápis na školský rok 2020/2021   |  Viac informácií →

Malým krokom
k veľkým veciam

je hlavná myšlienka Jaslí a súkromnej materskej školy Lobelka Liptovský Mikuláš.

Našim poslaním je pomáhať deťom objaviť v sebe svoju výnimočnosť, talent a ďalej ho v podnetnom a inšpiratívnom prostredí rozvíjať. Malými krokmi vedieme deti k šťastnému a úspešnému životu.

Poskytujeme vzdelávanie pre deti

vo veku od 1 do 6 rokov.

Jasle Lobelka  sú schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Súkromná materská škola Lobelka je od 1. septembra 2017 zaradená do siete škôl a školských zariadení SR.

Proces edukácie v jasliach a materskej škole Lobelka stojí na týchto princípoch:

Učenie pre život

Učíme deti samostatne myslieť, prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj život. Zameriavame sa na rozvoj sociálnych zručností potrebných na život v 21. storočí.

Viac o projekte

Škola mimo školy

Dieťa aktívnym bádaním oboznamuje so  životom. Spoločne zisťujeme ako funguje svet, ponárame sa do tajov technológií,  javov či vesmíru.

Viac o projekte

Varíme poctivo

Spoločne s deťmi poznávame príbeh jedla, varíme kvalitne a chutne, pestujeme vo vlastnej
záhradke, venujeme sa kultúre stravovania.

Viac o projekte

DOBROdružstvo

Podporujeme odvahu vyjadriť svoj názor, riešiť konflikty, učíme sa prijať a poskytnúť
spätnú väzbu, tolerovať odlišnosti a pomáhať.

Viac o projekte

Rodičia hovoria o Lobelke